ریل آسانسور چگونه تولید می شود؟

ریل آسانسور طی فرآیندهای مختلف از فولاد ساختمانی با گرید E235B  و با مقاومت کششی ماده اولیه فولاد 370 N/mm2 تا 520 N/mm2 طبق استاندارد ISO630:1995 مورد استفاده قرار می گیرد.

فرآیند تولید ریل آسانسور:

  1. نورد گرم:

شمش یا بیلت فولادی با سطح مقطع های مختلف و با طول های متفاوت داخل کوره قرار می گیرد تا به دمای نورد کاری برسد. سپس در فرآیند نورد گرم پس از مراحل مختلف و عبور از بین غلتکهای نورد به شکل ریل خام ( سه پری ) تبدیل می گردد.

  1. شات بلاست:

پس از تولید ریل خام ( محصول خروجی از نورد گرم ) به منظور اکسیدزدایی داخل دستگاه شات بلاست قرار گرفته و طی فرآیندی کلیه اکسیدهای سطحی از تمامی جهات ریل برداشته می شود. ❪ این شرکت جهت حفظ محیط زیست تحت هیچ شرایطی از روش شیمیایی (اسیدی) اکسیدزدایی نمی کند.❫

  1. کشش سرد:

ریل آسانسور باید از نظر ابعادی، صاف بودن و زبری در محدودهء تعریف شده طبق استاندارد ISO:7465 باشد. لذا بدین منظور ریل شات بلاست شده از داخل قالب تنگستن کارباید کشیده می شود تا الزامات یاد شده در استاندارد را پوشش دهد.

  1. صاف کن ها:

محصول خروجی از دستگاه کشش دارای اعوجاج زیادی در سه جهت X و Y و Z بوده که لازم است پس از برشکاری به طول 5 متری، پیچیدگی و ناصافی آن گرفته شود.

ابتدا ریل داخل دستگاه پیچش قرار گرفته و پیچیدگی آن در جهت طولی ( Z ) گرفته می شود. سپس وارد دستگاه اتوماتیک شده و در دو راستای عرضی (  X و Y ) بطور کامل صاف خواهد شد.

صاف کردن ریل در طول 5 متر بدون دخالت دست بوده و در محدوده مجاز استاندارد صاف می گردد.

  1. کف تراشی:

پس از اتمام صافکاری نیاز است که طول ریل در محدودهء استاندارد باشد لذا در این مرحله ریل در دستگاه مخصوص به طول نهایی خواهد رسید.

  1. شیار و زبانه:

ریل ها پس از صاف شدن برای استفاده در ساختمان لازم است بصورت عمودی به هم متصل شده تا در یک راستا قرار گیرند لذا دو سر هر یک از ریل ها در داخل ماشین مخصوص به خود از یک طرف شیار و از طرف دیگر زبانه ایجاد می شود.

  1. کنترل کیفیت:

آنچه یک محصول را نسبت به رقبا متمایز می کند همسان بودن تولیدات آن است و لازمهء آن داشتن کنترل کیفیت در کلیهء مراحل تولید است که این مهم توسط فرامین (  gauge ) در این کارخانه انجام می پذیرد.